Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
FÔSZAKIRÁNY

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI LABOR

kötelezô tantárgy

TANTÁRGYLEÍRÁS

Érvényes: 1995-tôl
Kidolgozás dátuma: 1995. június 15.

Tantárgy kódja Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves
? 6 2gy félévközi jegy 2 magyar 1

A tantárgy felelôse

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:
Kötelezô / ajánlott elôtanulmányi rend:

A tantárgy célkitûzése:

A labor célja néhány jellegzetes szabályozott folyamat esetén az irányítástechnika modellalkotási, szabályozó tervezési és realizálási módszereinek bemutatása és alkalmazása.

A tantárgy részletes tematikája:
1. Hômérsékletszabályozás (I)
Tirisztoros feszültségszabályozó fokozat jelátviteli tulajdonságainak kimérése. Kemence felfütési jelleggörbe és zavaró jellemzôk átmeneti függvényeinek felvétele. Szabályozó méretezés, beállítás, eredmények ellenôrzése.

2. Hatkomponensô erô/nyomaték érzékelô (I)
Az erô/nyomaték érzékelôk alkalmazástechnikai kérdéseinek megismerése. Az érzékelô hitelesítése a nyúlásmérô bélyegek feszültségei és az erô/nyomaték 3-3 komponense közötti kapcsolat meghatározása. Az érzékenység, áthallások, csatolómátrix és csatolásmentesítô mátrix meghatározása méréssel.

3. Sorrendi irányítás (I)
Technológiai folyamat modelljének meghatározása. Irányítási célkitûzések megválasztása. Irányítás algoritmizálása magasszintû programnyelven. Programozás, nyomkövetési lehetôségek. Az irányítás megvalósításának ellenôrzése.

4. Identifikációs módszerek vizsgálata (A)
Egybemenetû, egykimenetû, folytonos lineáris folyamatok struktúra és paraméterbecslésének elvégzése a folyamatból származó mérések felhasználásával off-line legkisebb négyzetek, általánosított legkisebb négyzetek és segédváltozók módszerével.

5. Adaptív algoritmusok vizsgálata
A mérés célja SISO folytonos lineáris rendszerek on-line identifikációja és irányítása. A hallgatók elôször rekurzív LS módszerrel identifikálják egy ismert fokszámú folyamat paramétereit. A folyamat paramétereit futás közben változtatva megvizsgálják az algoritmus paraméterkövetô tulajdonságait. Ezután adaptív szabályozót terveznek a folyamat irányítására és ellenôrzik annak mûködését.

6. Fordulatszámszabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata (Vg)
A hajtás terhelési tulajdonságainak, nyomatéktényezôjének, valamint a fordulatszám-áram kommutációs határ jelleggörbéinek mérése. A hajtás frekvenciától függô átviteli tulajdonságainak vizsgálata a szabályozás lineáris és nemlineáris tartományában.

A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésbôl áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika, az Automatizálási és Villamos gépek és hajtások tanszékek laboratóriumaiban kell elvégezni.

Kövelmények

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A mérésekhez kiosztásra kerülô mérési útmutatók.

A tantárgytematikát kidolgozta:

Irányítástechnika és Informatika Tanszék, Dr. Lantos Béla egyetemi tanár, dr. Helybéli Zoltán adjunktus, Bézi István adjunktus, dr. Schmidt István docens


Dr. Arató Péter
egyetemi tanár, tanszékvezetô
Irányítástechnika és Informatika Tanszék