Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
FÔSZAKIRÁNY

FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI LABOR II.

választható tantárgy

TANTÁRGYLEÍRÁS

Érvényes: 1995-tôl
Kidolgozás dátuma: 1995. június 15.

Tantárgy kódja Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves
? 8. 2gy félévközi jegy 2 magyar 1

A tantárgy felelôse:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kötelezô / ajánlott elôtanulmányi rend:

A tantárgy célkitûzése:

A folyamatmûszerezés témakörében a leggyakrabban elôforduló érzékelô típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

A tantárgy részletes tematikája:

Induktív elmozdulásmérôk: Differenciálkialakítású induktív elmozdulásérzékelô és elmozdulásmérô differenciáltranszformátor statikus karakterisztikája és hibagörbéje. A mérést befolyásoló tényezôk vizsgálata.

Villamos végrehajtószerv vizsgálata: Egy elfordulás kimenôjelû végrehajtószerv legfontosabb statikus és dinamikus paramétereinek meghatározása méréssel. A linearitási és hiszterézishiba felvétele.

Infravörös hômérséklettávadó: Egy korszerû, érintésnélküli mérést megvalósító hômérséklet távadó statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata. A környezet illetve a céltárgy felületváltozásának zavaró hatásai.

Nemlineáris szabályozási kör vizsgálata: Egy kétállású, érzéketlenségi sávval rendelkezô nemlineáris tag és egy egytárolós integráló tag visszacsatolásával felépített kör vizsgálata modellezéssel és egy helyzetszabályozás segítségével.

Folyamatirányító rendszer: Egy többszintû többváltozós irányítási rendszer felügyelete PC számítógéppel. Folyamatvizualizáló szoftver sajátosságai, adatgyûjtés.

QNX operációs rendszer: Processszek szinkronizációjának és komunikációjának megvalósítása és annak megismerése egy valódi real-time multitaszkos operációs rendszer alatt. A mérés során a hallgatók a termelô-fogyasztó alapproblémának a QNX alatti lehetséges megoldásait vizsgálják, a mérésvezetô útmutatásai alapján a programokat módosítják.

8. A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésbôl áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

Kövelmények

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A mérésekhez kiosztásra kerülô mérési útmutatók.

A tantárgy tematikát kidolgozta:


Dr. Arató Péter
egyetemi tanár, tanszékvezetô
Irányítástechnika és Informatika Tanszék