IIT

Orvosbiológia technika mellékszakirány

Célkitűzés:

Olyan interdiszciplináris ismeretek nyújtása a téma iránt érdeklődő villamosmérnök hallgatók részére, amelyek birtokában alkalmassá válnak - az egészségügy területén villamosmérnöki feladatok rendszerszemléletű megoldására - orvosbiológiai kutató csoportokban más szakképzettségűekkel (orvos, biológus, fizikus, matematikus, stb.) való közvetlen együttműködésre a diagnosztikai és terápiás készülékek kórháztechnikai és orvosi laboratóriumi berendezések (különösen az intelligens orvostechnikai mérő-és adatfeldolgozó berendezések) kutatási és fejlesztési feladatainak elvégzésére.

Ezt a mellékszakirányt elvégző hallgatók az "egészségügyben dolgozó villamosmérnök" (Biomedical Engineer) alapképzést megkapják. Ez a nemzetközileg ismert és elismert képzés alapozza meg az egészségügy intézmények elektronikus műszereiért (kiválasztás, karbantartás és szervíz megszervezése) felelős mérnökeinek szakismereteit is.

7. szemeszter

Rendszerélettani alapismeretek BMEVIDH4130 4/0/0/v/5 SOTE

Rendszerszemléletű közelítéssel megismerteti a hallgatókkal azokat az alapvető élettani folyamatokat, mechanizmusokat, amelyeknek diagnosztikai vagy kisérleti vizsgálata a villamosmérnökök szempontjából lényeges. Az élettani történések vizsgálata során taglalni kívánja a mérésekkel kapcsolatban biológai szempontból felmerülő problémákat. Általános tájékoztatást nyújt a villamosmérnököknek az orvosi-fiziológiai folyamatokról és segítséget kíván adni a különböző szakemberek közti együttműködés hatékonyságának fokozásához.

Orvosbiológiai méréstechnika BMEVIMM4131 4/0/0/v/5 MM

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa az elektronikus orvosi készülékek -rendszertechnikai felépítését, figyelembe véve a gyógyászati technológia speciális követelményeit,

- életvédelmi és szabványügyi előírásait,

- továbbfejlődési irányait,

- megítélésének, értékelésének szempontjait.

A legfontosabb biológiai paraméterek mérésére szolgáló berendezések és eljárások rendszerszermléletű ismertetése, majd konkrét példákon keresztül a villamos diagnosztikai és terápiai berendezések felépítésének és tervezési szempontjainak bemutatása.

8. szemeszter

Biometria BMEVIFO4177 4/0/0/v/5 FO

A tantárgy célkitűzése, hogy rendszerszemléletű ismeretanyagokat adjon a hallgatóknak az élettani folyamatok méréses vizsgálatához. Bemutatja a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját.

Heurisztikus és procedurális tudás feldolgozásának különböző módszerei: Objektumok és különböző típusú (kvantitatív, dichotom, logikai) változók struktúrájának, a változók szerepének és összefüggéseinek vizsgálata; Többváltozós statisztikai csoportosító és lényegkiemelő módszer alkalmazása (elsősorban tumoros, illetve rákos beteganyagra); Prognosztikai célú esemény-felismerés. Változások gépi felismerések real-time és időszakos detektálással. Céladekvát algoritmusok kiválasztása és azok gépi realizálása.

Labor I. BMEVIMM4178 0/0/2/f/3 MM

A laboratóriumban (a) Mérések végezhetők orvosi műszerekkel és orvosi műszerekben: minőségellenőrzés: a műszer specifikációinak tesztelése, végellenőrzés, karbantartás: hibakeresési filozófiák bemutatása, biztonságtechnikai vizsgálatok a vonatkozó IEC 601-es szabvány szerint,

(b) intelligens orvosi műszerek fejlesztési fázisai demonstrálhatók: orvosbiológiai jeleknél alkalmazott lényegkiemelő és zajszűrő módszerek bemutatása; adatok számítógépre vitele, az intelligens orvosi műszerekben szükséges főbb funkciók és azok lehetséges megvalósítása,

(c) az orvosbiológiai vizsgálatok során keletkezett nagy mennyiségű adat eltárolásához szükséges adattömörítési és archiválási módszerek bemutathatók.

9. szemeszter

Orvosi képfeldolgozás BMEVIAU5159 4/0/0/v/5 AU

A tantárgy célkitűzése alapvető ismeretek nyújtása az orvosi célú képalkotás- képfeldolgozás területén az egészségügyben üzemeltetői és szervíz tevékenységre felkészülők számára.

Bevezet az alkalmazott humán célú röntgentechnológiák, a nukleáris gyógyászat, az ultrahangos képalkotás és a mágneses rezonanciás képalkotás témakörébe.

Betekintést nyújt a kapcsolódó betegmozgató, képarchiváló és kommunikációs rendszerekbe. Érinti a digitális képalkotáshoz kapcsolódó gazdasági, biztonsági és jogi kérdéseket, valamint az alkalmazás várható tendenciáit.

Labor II. BMEVIFO5132 0/0/2/f/3 FO

A laboratórium gyakorlati ismereteket ad a folyamatmodellek kísérleti meghatározásához, ok-okozati összefüggések feltárásához, folyamatszimulációs és identifikációs feladatok megoldásához.

Dr. Arató Péter
egyetemi tanár,
tanszékvezető

 
BME IIT www@iit.bme.hu